• Wybierz język :
  • EN
  • PL

Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z covid-19

19.06.2020

Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z covid-19  Strona 1

WYTYCZNE W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW

JEŹDZIECKICH W POLSCE W ZWIĄZKU Z COVID-19

Ilekroć w niniejszych Wytycznych mowa jest o:

1. Organizatorze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osoba prawna lub jednostkę

organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej mająca prawo do organizacji Zawodów

jeździeckich.

2. Zawodach - należy przez to rozmieć zawody sportowe zorganizowane w jednej z

konkurencji jeździeckich, zgodnie z przepisami Polskiego Związku Jeździeckiego (dalej PZJ).

3. Terenie zawodów - należy przez to rozumieć cały obszar niezbędny do zorganizowania

Zawodów, w szczególności: strefa rozgrywania konkursu, strefa parkingów, strefa stajni,

zaplecze techniczne, biuro zawodów.

4. Strefie rozgrywania konkursu - należy przez to rozumieć obszar, na którym rozgrywany

jest konkurs jeździecki, w szczególności plac konkursowy, trasa krosu/ maratonu,

rozprężalnia, loża sędziowska.

5. Osobach oficjalnych - należy przez to rozumieć niezbędny zespół osób do

przeprowadzenia zawodów zgodnie z przepisami PZJ, w szczególności: sędziowie,

komisarze, delegaci techniczni, gospodarze toru, delegaci weterynaryjni, lekarze

weterynarii.

6. Obsłudze zawodów - należy przez to rozumieć niezbędny personel do przeprowadzenia

zawodów, w tym w szczególności: obsługa komputerowa, komentatorzy, obsługa placu

konkursowego, trasy krosu/maratonu, serwis sprzątający, kowal, zabezpieczenie

medyczne, obsługa nagłośnienia, obsługa medialna (w tym akredytowani fotoreporterzy,

przedstawiciele mediów, osoby realizujące transmisję audio-video), obsługa biura

zawodów i stajni.

7. Służbie ochrony - należy przez to rozumieć zespół osób odpowiedzialny za ochronę

i zabezpieczenie Zawodów.

8. Uczestniku zawodów - należy przez to rozumieć osobę niezbędną do przeprowadzenia

Zawodów, która zgodnie z niniejszymi Wytycznymi może przebywać na Terenie zawodów.

9. Propozycjach zawodów - należy przez to rozumieć dokument regulujący zasady i warunki

rozgrywania Zawodów zgodnie z Przepisami PZJ.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, Zawody w Polsce do odwołania,

odbywać się będą na terenie otwartym bez udziału publiczności do czasu zniesienia takich

ograniczeń przez władze Państwowe.

2. Niniejsze Wytyczne określają zasady organizacji Zawodów z uwzględnieniem zaostrzonych

środków ostrożności.

Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z covid-19  Strona 2

3. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim

Uczestnikom Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się

w poszczególnych strefach.

4. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych

Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z

obowiązku stosowania się do jego treści.

5. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział

dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

6. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego

i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami

niniejszych Wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów

ustanowionych przez Organizatora.

7. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne

ograniczenie podczas zawodów konnych ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to

nadal istnieje.

8. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek

roli i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne

ryzyko.

9. PZJ nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób

biorących udział w zawodach konnych w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej

wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.

10. Dla zawodów odbywających się wg przepisów PZJ od 6 czerwca 2020 r. do odwołania,

Zarząd PZJ upoważnia Kolegium Sędziów PZJ do aktualizowania niniejszych zasad w razie

potrzeby wraz z ewolucją sytuacji w stosunku do Covid-19.

§ 2

Uczestnik Zawodów

1. Uczestnikami Zawodów są osoby, których obecność na terenie zawodów jest niezbędna

do realizacji Zawodów, w szczególności:

a) Zawodnicy;

b) Osoby towarzyszące - m.in. trenerzy, luzacy lub opiekunowie w przypadku

zawodników nieletnich;

c) Osoby wykonujące usługę transportu koni;

d) Osoby oficjalne;

e) Obsługa zawodów;

f) Służba ochrony;

g) Inni pracownicy Organizatora.

§ 3

Badania lekarskie

„Dz.U.2020.374 | Akt obowiązujący

Wersja od: 30 maja 2020 r.

Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z covid-19  Strona 3

Art. 31m. 375 Przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych,

okresowych i kontrolnych badań lekarskich]

1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich,

których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do

upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badań

psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo

psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność,

nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia

epidemicznego albo stanu epidemii.”

3. Badania lekarskie nie uwidocznione w systemie Artemor oraz o których mowa w pkt 1

niniejszego artykułu muszą być dostarczone w formie elektronicznej razem ze zgłoszeniami na

zawody.

§ 4

Strefy Terenu Zawodów

1. Ze względów bezpieczeństwa Organizator zobowiązany jest do wyznaczenia na Terenie

zawodów następujących stref:

1) Strefa parkingu:

a) Dostęp do strefy parkingu mają wyłącznie Uczestnicy zawodów;

b) Odstępy pomiędzy samochodami musi wynosić min. 2 m;

c) Powierzchnia strefy parkowania - współczynnik powinien wynosić min. 10 m2

powierzchni na jednego konia zgłoszonego do Zawodów.

2) Strefa rozgrywania konkursu:

a) Obszar parkuru, trasy krosu/ maratonu - wstęp wyłącznie dla osób oficjalnych,

zawodników i trenerów;

b) Rozprężalnia - na rozprężalni znajdować się mogą wyłącznie osoby oficjalne,

zawodnicy przygotowujący się do startu będący na koniach, powożący i luzacy na

bryczkach oraz zawodnicy i lonżujący w konkurencji woltyżerki. W przypadku

konkursu/ próby skoków przez przeszkody i próby terenowej trener albo luzak może

przebywać na rozprężalni 15 minut przed startem swojego zawodnika, w pozostałych

konkursach osoby towarzyszące powinny znajdować się poza rozprężalnią z

zachowaniem dystansu min. 2 m. Zapis ten nie dotyczy konkursów w Sportowych

Rajdach Konnych (SRK) ze startem wspólnym. W strefie rozgrywania konkursu poza

rozprężalnią musi być udostępniony plac do stępowania koni oraz miejsce do

przygotowania konia bezpośrednio przed wjazdem na czworobok;

c) Loża sędziowska - w obszarze loży sędziowskiej znajdować się mogą wyłącznie osoby

oficjalne prowadzące konkurs oraz obsługa zawodów niezbędna do przeprowadzenia

konkursu; Dystans pomiędzy stanowiskami pracy powinien wynosić 1,5 m lub

stanowiska powinny być oddzielone przegrodą albo wszystkie osoby muszą mieć

założone przyłbice.

Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z covid-19  Strona 4

d) Pole serwisowe (WKKW, Powożenie, SRK) - miejsce po przekroczeniu linii mety,

podczas obowiązkowego odpoczynku lub podczas przygotowania konia do wejścia na

bramkę weterynaryjną; Na terenie pola serwisowego mogą znajdować się wyłącznie

osoby oficjalne, zawodnik i osoby towarzyszące obsługujące konia;

e) Bramka weterynaryjna (SRK) - na terenie bramki weterynaryjnej mogą znajdować się

lekarze weterynarii, komisarze, sędziowie oraz 1 osoba (zawodnik, luzak lub trener),

przedstawiająca konia do badania.

3) Biuro zawodów:

a) Dystans pomiędzy stanowiskami pracy w biurze zawodów powinien wynosić 1,5 m lub

stanowiska powinny być oddzielone przegrodą albo pracownicy powinni być

wyposażeni w przyłbice;

b) Dopuszczana liczba osób znajdujących się jednocześnie w biurze zawodów

uzależniona jest od powierzchni pomieszczenia - współczynnik powinien wynosić 10

m2 powierzchni na 1 osobę, przy czym w jednym momencie przy stanowisku

obsługiwana może być tylko jedna osoba;

c) Do biura zawodów poza jego obsługą mają wstęp tylko osoby oficjalne, zwodnicy i

osoby towarzyszące;

d) Paszporty koni - skan paszportu zawierający strony z identyfikacją oraz strony

z aktualnymi szczepieniami powinien być załączony do zgłoszeń. Zawodnik jest

zobowiązany posiadać paszport konia ze sobą na zawodach i okazać go przy kontroli

antydopingowej oraz na życzenie lekarzy weterynarii zawodów;

4) Strefa stajni:

a) Do strefy stajni mają prawo wstępu wyłącznie: zawodnicy, luzacy, trenerzy,

opiekunowie w przypadku zawodników nieletnich i osoby oficjalne;

b) W strefie stajni mogą przebywać wyłącznie osoby wykonujące niezbędne czynności

związane z końmi, w szczególności: karmienie i pojenie, sprzątanie boksów, zabiegi

pielęgnacyjne i regeneracyjne, przygotowywanie koni do startów;

c) Minimalna szerokość korytarza w pomieszczeniu stajni to 2,5 m;

d) W pomieszczeniu stajni obowiązuje zakaz przeprowadzenia prac i zabiegów z końmi

na korytarzu, wszelkie czynności należy wykonywać w boksie lub na zewnątrz stajni;

e) Powierzchnia strefy stajni - współczynnik powinien wynosić min. 12 m2 powierzchni

na jednego konia.

2. Do wszystkich stref wskazanych w ust. 1 ma dostęp obsługa zawodów oraz wyznaczeni

pracownicy Organizatora.

§ 5

Procedura wejścia Uczestników na Teren zawodów

1. Wszyscy Uczestnicy zawodów wjeżdżają lub wchodzą na Teren zawodów wyłącznie

wjazdem lub wejściem wskazanym przez Organizatora,

2. W przypadku, jeśli Uczestnik uskarża się na stan zdrowia, Służba ochrony nie wpuszcza go

na Teren zawodów i jednocześnie informuję o takim przypadku personel zabezpieczenia

medycznego.

Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z covid-19  Strona 5

§ 6

Bezpieczeństwo na terenie zawodów

1. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest do:

a. zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku

ochronnego ust i nosa chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od

przebywających w tych miejscach Uczestników zawodów; obowiązek nie dotyczy

Zawodnika dosiadającego konia, powożącego i luzaka znajdującego się na bryczce

oraz zawodnika i lonżującego znajdującego się na terenie rozprężani i placu

konkursowym w konkurencji woltyżerki sportowej;

b. Systematycznego odkażania rąk w punktach dezynfekcji rozlokowanych m.in.:

w toaletach, w Biurze zawodów, w strefie rozgrywania konkursu, w strefie stajni.

2. W Strefie rozgrywania konkursu mogą przebywać wyłącznie Osoby oficjalne i Obsługa

zawodów niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz zawodnicy i osoby towarzyszące.

3. Organizator zobowiązany jest do powołania komisarza/dodatkowego sędziego, który w

porozumieniu Organizatorem będzie koordynował i nadzorował system bezpieczeństwa

Uczestników zawodów, w szczególności logistykę poruszania się Uczestników zawodów,

dostępność płynów do dezynfekcji, zakrywanie ust i nosa przez Uczestników Zawodów,

4. Rekomenduje się, aby serwis sprzątający w trakcie trwania Zawodów systematycznie,

w odstępach nie dłuższych niż 120 minut, dezynfekował kluczowe miejsca takie jak

wejścia, klamki, włączniki, z których korzystają Uczestnicy zawodów.

5. Wszystkie pomieszczenia użytkowane podczas Zawodów będą dezynfekowane lub

ozonowane według potrzeb po każdych Zawodach.

6. Na Terenie zawodów mogą funkcjonować wyłącznie lokale gastronomiczne, spełniające

warunki określone przez Radę Ministrów w związku ze ogłoszonym stanem epidemii.

7. Na Terenie zawodów nie będą dostępne prysznice dla Uczestników zawodów.

8. Organizator zapewni toalety, przy zachowaniu współczynnika: 1 toaleta na 30

Uczestników zawodów.

9. Jeśli Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden

z objawów: kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie, powinien

niezwłocznie:

a) Udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca na Terenie zawodów;

b) Powiadomić telefonicznie o tym fakcie Organizatora;

c) Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla

miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;

d) Zastosować się do zaleceń Inspekcji Sanitarnej.

10. Obostrzenia oraz rozwiązania dla poszczególnych Uczestników zawodów:

1) Zawodnicy:

a) Zawodnicy mogą przebywać w strefie parkingu, w strefie stajni, w biurze zawodów

oraz w Strefie rozgrywania konkursu;

b) Zawodnicy nie mogą wchodzić do loży sędziowskiej. Wszystkie sprawy załatwiane są

zdalnie. Protesty składane są w biurze zawodów zgodnie z przepisami PZJ;

c) Oglądanie trasy w konkursach skoków przez przeszkody/ próbie skoków/ próbie

zręczności powożenia odbywa się z zachowaniem dystansu min. 2 m.

Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z covid-19  Strona 6

2) Trenerzy:

a) Z uwagi na ograniczenie kontaktów bezpośrednich, trenerzy wydają dyspozycje z poza

rozprężalni, przy zachowaniu dystansu min. 2 m;

b) W konkursach skoków przez przeszkody/ próbie skoków wejście trenera na

rozprężalnię dozwolone jest tylko w trakcie wykonywania przez zawodnika skoków, na

15 minut przed startem w konkursie.

3) Luzacy:

a) Luzacy mogą przebywać w strefie stajni oraz na zewnątrz rozprężalni i placu

konkursowego/ trasy krosu/ maratonu z zachowaniem dystansu min. 2 m od innych

Uczestników zawodów;

b) W przypadku, gdy zawodnikowi nie towarzyszy trener, luzak ma prawo wejścia na

rozprężalnię w konkursach skoków przez przeszkody/ próbie skoków tylko w trakcie

wykonywania przez zawodnika skoków na 15 minut przed startem w konkursie.

4) Personel zabezpieczenia medycznego stacjonuje w pojeździe karetki w bezpośrednim

sąsiedztwie parkuru/ trasy krosu/ maratonu.

5) Lekarz weterynarii zawodów stacjonuje podczas przebiegu zawodów w wyraźnie

oznakowanym pojeździe, w bezpośrednim sąsiedztwie parkuru/trasy krosu/maratonu

i pozostaje w kontakcie z osobami oficjalnymi za pomocą ustalonego uprzednio środka

łączności.

6) Kowal Zawodów oczekuje na wezwanie telefoniczne w swoim samochodzie w miejscu

optymalnym na szybkie dojście do strefy stajni i do rozprężalni.

§ 7

Odpowiedzialność Uczestnika zawodów

1. Uczestnik zawodów, którego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa

pozostałych Uczestników zawodów oraz nie będzie poddawał się poleceniom Obsługi

Zawodów i Służby ochrony może zostać niezwłocznie usunięty z Terenu zawodów. Decyzję

taką mogą podjąć Sędzia Główny, Sędzia PZJ/WZJ lub Organizator.

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków i szkód powstałych na

Terenie zawodów oraz za rzeczy pozostawione przez Uczestników zawodów.

3. Każdy uczestnik zawodów bierze pełną odpowiedzialność za złamanie zapisów niniejszych

Wytycznych.

4. Za nieprzestrzeganie zapisów niniejszych Wytycznych zgodnie z Art. 47 pkt 1.2. i 5.2.3.

Przepisów Ogólnych Uczestnik zawodów może być ukarany czerwoną kartką i

jednocześnie sprawa będzie skierowana do Rzecznika dyscyplinarnego PZJ.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Wytyczne będą umieszczone przez Organizatora w widocznych miejscach na

wejściach i wjazdach na teren zawodów, na stronie internetowej Organizatora oraz na

oficjalnej stronie internetowej PZJ - www.pzj.pl. 

Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z covid-19  Strona 7

2. Wytyczne będą modyfikowane w zależności od wprowadzenia rozporządzeń Rady

Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku

z wystąpieniem stanu epidemii.

3. O wszelkich niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie zawodów należy

bezzwłocznie poinformować Organizatora lub Służby ochrony.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Wytycznych obowiązują przepisy PZJ,

regulaminy obowiązujące na Terenie zawodów oraz regulacje ustanawiane przez

Organizatora zawodów.

5. Za nie spełnienie warunków leżących po stronie organizatora ponosi on pełną

odpowiedzialność z tego wynikającą.

Wytyczne wchodzą w życie z dniem 03.06.2020

 

  • Stadnina Koni Ciekocinko
  • Ciekocinko 9, 84-210 Choczewo
footer_logo

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo